اقامت از طریق سرمایه گذاری فدرال

اقامت از طریق سرمایه گذاری فدرال در کانادا

ای نوع اقامت گرفتن خیلی وقت است منقضی شده است .

به جای استفاده از اقامت فدرال میتوانید از اقامت از طریق روش های سرمایه گذاری کبک و  اقامت از طریق کار آفرینی خاص استفاده کنید .