info@visapedia.com 22651462- 85314631-09121259931 - 0016046571377

اخبار و رویدادها

این برنامه که تحت عنوان کار آفرینی می باشد متقاضیان واجد الشرایط ی را از ابتدا ی سال 2019 پذیرش میکند و همانطور که اشاره شد هدف از این کار کمک به رشد جمعیت در مناطق کم جمعیت و ایجاد کسب و کار میباشد.

ادامه مطلب...

در طی روزهای گذشته مطلع شدیم که اجازه ورود به کانادا به تعدادی از مسافران و دانشجویان داده نشد.

ادامه مطلب...