info@visapedia.com 22651462 09121259931 0016046571377

همانطور که در توضیحات این روش نوشته شده، برای اقدام کردن جهت این برنامه دارا بودن سه شرط الزامیست. این بدین معناست که شما باید هر سه شرط

ادامه مطلب...

یکی از موضوعات بسیار مهمی که در‌ پرونده های مهاجرتی همیشه مورد بحث بوده و هست و تاثیر آن را نمیتوان نادیده گرفت، بحث ازدواج است.

ادامه مطلب...